وفای قلم http://vafayeghalam.ir خبرها و گزارش ها و مطالب ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی Tue, 18 Sep 2018 11:35:50 +0430 fa-IR hourly 1 http://vafayeghalam.ir?v=4.9.8 ژرار کلمپ از سمتش استعفا می دهد http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%da%98%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%da%98%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/#respond Tue, 18 Sep 2018 11:35:50 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12237 http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%da%98%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%da%a9%d9%84%d9%85%d9%be-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%d9%85%d8%aa%d8%b4-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%b9%d9%81%d8%a7-%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d8%af/feed/ 0 استفاده از افراد توانمند حاضر در سیستم با قانون منع بکارگیری بازنشستگان http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/#respond Tue, 18 Sep 2018 10:30:16 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12233 http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%a7%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%af-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%85%d9%86%d8%af-%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85/feed/ 0 ۲۷ شهریور؛ روز شعر و ادب پارسی و روز بزرگداشت استاد شهریار http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/#respond Tue, 18 Sep 2018 10:16:57 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12228 http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%db%b2%db%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1%d8%9b-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%b4%d8%b9%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a8-%d9%be%d8%a7%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%a8%d8%b2%d8%b1/feed/ 0 تابستان در پایان راه است ولی مشکل همچنان باقیست، کو تا بارش های پائیزی؟ http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7/#respond Tue, 18 Sep 2018 09:06:08 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12219 http://vafayeghalam.ir/1397/06/27/%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d9%88%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84-%d9%87%d9%85%da%86%d9%86%d8%a7/feed/ 0 تساوی بدرد نخور / جامانده در دوحه ؛ حذف در یک قدمی دربی آسیایی http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%9b-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%9b-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%af/#respond Mon, 17 Sep 2018 20:41:35 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12224 http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%aa%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%a8%d8%af%d8%b1%d8%af-%d9%86%d8%ae%d9%88%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%ad%d9%87-%d8%9b-%d8%ad%d8%b0%d9%81-%d8%af/feed/ 0 عبور سخت / سوپر پرسپولیس ؛ شگفتی آسیایی http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%9b-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%9b-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/#respond Mon, 17 Sep 2018 20:30:42 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12222 http://vafayeghalam.ir/1397/06/26/%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%be%d8%b1-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3-%d8%9b-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d8%b3%db%8c%d8%a7%db%8c%db%8c/feed/ 0 افزایش چشمگیر هزینه آب و برق هتل های کشور/ برگزاری همایش سراسری هتلداران مهر ماه http://vafayeghalam.ir/1397/06/20/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/20/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/#respond Tue, 11 Sep 2018 13:19:35 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12209 http://vafayeghalam.ir/1397/06/20/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%da%86%d8%b4%d9%85%da%af%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%b2%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%a2%d8%a8-%d9%88-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%87%d8%aa%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%da%a9%d8%b4%d9%88/feed/ 0 تیموریان دوباره ماشینی شد http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af/#respond Wed, 05 Sep 2018 13:57:18 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12198 http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%aa%db%8c%d9%85%d9%88%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%88%d8%a8%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86%db%8c-%d8%b4%d8%af/feed/ 0 انتصاب مدیر امور پشتیبانی و مهندسی بانک ایران زمین http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86/#respond Wed, 05 Sep 2018 13:24:08 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12181 http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d9%88%d8%b1-%d9%be%d8%b4%d8%aa%db%8c%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%88-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86/feed/ 0 استقبال کم نظیر مشتریان از جشنواره عید تا عید باشگاه مشتریان بانک ایران زمین http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af/#respond Wed, 05 Sep 2018 13:22:55 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12180 http://vafayeghalam.ir/1397/06/14/%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d8%a8%d8%a7%d9%84-%da%a9%d9%85-%d9%86%d8%b8%db%8c%d8%b1-%d9%85%d8%b4%d8%aa%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d8%b9%db%8c%d8%af/feed/ 0 اما و اگرهای برگزاری اجلاس شیرخوارگان حسینی در مصلی تهران / انتقاد شدید از مسئولان فرهنگی برای بی توجهی نسبت به همایش شیرخوارگان حسینی http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/#respond Tue, 04 Sep 2018 18:27:40 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12190 http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%85%d8%a7-%d9%88-%d8%a7%da%af%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d8%ac%d9%84%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b1%d8%ae%d9%88%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86/feed/ 0 افزایش ۱۱ برابری سرمایه پایه بانک سپه http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%be%d9%87/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%be%d9%87/#respond Tue, 04 Sep 2018 17:26:35 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12188 http://vafayeghalam.ir/1397/06/13/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%db%b1%db%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%b3%d9%be%d9%87/feed/ 0 گزارش وفای قلم از تبعیض رسانه ملی در حق تیم های آذربایجانی در روز اکمال دین http://vafayeghalam.ir/1397/06/09/%d8%aa%d8%a8%d8%b9%db%8c%d8%b6-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%ad%d9%82-%d8%aa%db%8c%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d8%b0%d8%b1%d8%a8%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d9%86/ Fri, 31 Aug 2018 09:45:07 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12153 ماشین جا ماند، تراکتور سبقت گرفت/ کهکشانی ها برنده دوئل برادران http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d9%82%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d9%82%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7/#respond Thu, 30 Aug 2018 20:17:53 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12149 http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%a7-%d9%85%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%8c-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b3%d8%a8%d9%82%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa-%da%a9%d9%87%da%a9%d8%b4%d8%a7/feed/ 0 پاسخگویی بانک ایران زمین به تمامی درخواست‌های مردمی در «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88/#respond Thu, 30 Aug 2018 11:34:33 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12142 http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae%da%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a8%d9%87-%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85%db%8c-%d8%af%d8%b1%d8%ae%d9%88/feed/ 0 کورس ماشین با راننده جدید و تراکتور در کیلومتر ۶ لیگ برتر/ دربی آذربایجان با طعم باقلوا http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9/#respond Thu, 30 Aug 2018 11:24:23 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12140 http://vafayeghalam.ir/1397/06/08/%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b3-%d9%85%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%86-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%86%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%88-%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%a9/feed/ 0 واشنگتن پست: نامه شدید اللحن کره شمالی به ترامپ باعث لغو سفر پمپئو شد / محتوای دقیق نامه مشخص نیست http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8/#respond Tue, 28 Aug 2018 13:10:59 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12134 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%88%d8%a7%d8%b4%d9%86%da%af%d8%aa%d9%86-%d9%be%d8%b3%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%84%d8%ad%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%84%db%8c-%d8%a8/feed/ 0 تخریب پل های اصفهان فاجعه جدید http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%be%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%be%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/#respond Tue, 28 Aug 2018 13:06:26 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12130 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%d9%be%d9%84-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d9%81%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af/feed/ 0 از علائم چشمی "سکته" و "ام اس" را کشف کنید http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%81-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%81-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/#respond Tue, 28 Aug 2018 13:05:53 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12126 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a7%d8%b2-%d8%b9%d9%84%d8%a7%d8%a6%d9%85-%da%86%d8%b4%d9%85%db%8c-%d8%b3%da%a9%d8%aa%d9%87-%d9%88-%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b3-%d8%b1%d8%a7-%da%a9%d8%b4%d9%81-%da%a9%d9%86%db%8c%d8%af/feed/ 0 باز هم تبرئه دو مجری حاشیه ساز صدا و سیما از پرونده موسسه مالی ثامن الحجج/ تلویزیون میلی از زیر تیغ بیرون آمد http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85/#respond Tue, 28 Aug 2018 12:57:13 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12123 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%87%d9%85-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%d8%a6%d9%87-%d8%af%d9%88-%d9%85%d8%ac%d8%b1%db%8c-%d8%ad%d8%a7%d8%b4%db%8c%d9%87-%d8%b3%d8%a7%d8%b2-%d8%b5%d8%af%d8%a7-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d9%85/feed/ 0 آخوندی با بلیت هواپیما راهی مجلس شد http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d8%af/#respond Tue, 28 Aug 2018 12:50:43 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12117 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d8%b1%d8%a7%d9%87%db%8c-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d8%af/feed/ 0 محاکمه بقایی در ۱۱ شهریور http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1/#respond Tue, 28 Aug 2018 12:50:26 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12118 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%85%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%82%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%db%b1%db%b1-%d8%b4%d9%87%d8%b1%db%8c%d9%88%d8%b1/feed/ 0 تهدیدات علیه رئیس جمهور با استخر فرح http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ad/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ad/#respond Tue, 28 Aug 2018 12:46:13 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12115 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d8%aa%d9%87%d8%af%db%8c%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d8%b1%d8%a6%db%8c%d8%b3-%d8%ac%d9%85%d9%87%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%b1-%d9%81%d8%b1%d8%ad/feed/ 0 پروفسور در اندیشه پازل مربع برترین های آسیا/ هنرنمایی سرخ در قطر http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c/#respond Tue, 28 Aug 2018 12:23:24 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12101 http://vafayeghalam.ir/1397/06/06/%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b4%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b2%d9%84-%d9%85%d8%b1%d8%a8%d8%b9-%d8%a8%d8%b1%d8%aa%d8%b1%db%8c%d9%86-%d9%87%d8%a7%db%8c/feed/ 0 آزادی قتلگاه پسرن آبی / مرگ مغزی شفر در جدال با سدی از جنس قطر http://vafayeghalam.ir/1397/06/05/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/ http://vafayeghalam.ir/1397/06/05/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/#respond Mon, 27 Aug 2018 23:06:10 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=12095 http://vafayeghalam.ir/1397/06/05/%d8%a2%d8%b2%d8%a7%d8%af%db%8c-%d9%82%d8%aa%d9%84%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%be%d8%b3%d8%b1%d9%86-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d9%85%d8%b1%da%af-%d9%85%d8%ba%d8%b2%db%8c-%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%ac/feed/ 0