وفای قلم http://vafayeghalam.ir خبرها و گزارش ها و مطالب ورزشی ، فرهنگی ، اجتماعی ،سیاسی Mon, 19 Mar 2018 09:49:50 +0330 fa-IR hourly 1 http://vafayeghalam.ir?v=4.8.5 کم توجهی به معماری ایرانی/ سبک مجزای ایران در معماری جهانی http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%da%a9%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%da%a9%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#respond Sat, 17 Mar 2018 15:13:08 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11347 http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%da%a9%d9%85-%d8%aa%d9%88%d8%ac%d9%87%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a8%da%a9-%d9%85%d8%ac%d8%b2%d8%a7%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 0 تجربه ای با همراه بانک متفاوت از ایران زمین http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c/#respond Sat, 17 Mar 2018 07:08:09 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11338 http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%aa%d8%ac%d8%b1%d8%a8%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c/feed/ 0 افزایش سقف برداشت از خودپردازهای بانک ایران زمین http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/#respond Sat, 17 Mar 2018 06:39:53 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11326 http://vafayeghalam.ir/1396/12/26/%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b3%d9%82%d9%81-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d9%88%d8%af%d9%be%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b2%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9/feed/ 0 امیدوار به معجزه / ‌تراکتور در گل گیر کرد http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1/#respond Tue, 13 Mar 2018 19:06:43 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11306 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%af%d9%88%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d9%85%d8%b9%d8%ac%d8%b2%d9%87-%e2%80%8c%d8%aa%d8%b1%d8%a7%da%a9%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%da%af%d9%84-%da%af%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%b1/feed/ 0 وصل قربانی چهارشنبه سوری پرسپولیس http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3/#respond Tue, 13 Mar 2018 18:04:55 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11304 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d8%b5%d9%84-%d9%82%d8%b1%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d9%be%d9%88%d9%84%db%8c%d8%b3/feed/ 0 انتشار نامه لغو میزبانی ایران در جام جهانی(عکس) http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87/#respond Tue, 13 Mar 2018 16:43:07 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11316 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%84%d8%ba%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d9%87/feed/ 0 پایان استیضاح / ‌آخوندی هم ابقا شد http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%e2%80%8c%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d8%b4%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%e2%80%8c%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d8%b4%d8%af/#respond Tue, 13 Mar 2018 15:46:50 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11301 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%db%8c%d8%b6%d8%a7%d8%ad-%e2%80%8c%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d9%87%d9%85-%d8%a7%d8%a8%d9%82%d8%a7-%d8%b4%d8%af/feed/ 0 وفای قلم و آخرین اخبار از مجلس/ ربیعی ماندگار شد http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%a7/#respond Tue, 13 Mar 2018 10:04:26 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11282 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c-%d9%82%d9%84%d9%85-%d9%88-%d8%a2%d8%ae%d8%b1%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ae%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b1%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d9%85%d8%a7/feed/ 0 ایجاد رابطه کارگزاری با ۳۴ کارگزار خارجی توسط شعب بانک ملی ایران http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:27:25 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11257 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%ac%db%8c/feed/ 0 فرهنگ سازی کاهش حوادث جاده ای با همکاری بین بانک ملی ایران و پلیس راهوز http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:19:50 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11255 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%da%a9%d8%a7%d9%87%d8%b4-%d8%ad%d9%88%d8%a7%d8%af%d8%ab-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%87%d9%85%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c/feed/ 0 آغاز نمایشگاه قرآن و پول و دورهمی موزه داران در موزه بانک ملی ایران http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:10:52 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11250 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%a2%d8%ba%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%82%d8%b1%d8%a2%d9%86-%d9%88-%d9%be%d9%88%d9%84-%d9%88-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87%d9%85%db%8c-%d9%85%d9%88%d8%b2%d9%87-%d8%af/feed/ 0 پیش فروش سکه در بانک ملی http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c/#respond Tue, 13 Mar 2018 08:06:56 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11249 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%be%db%8c%d8%b4-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b3%da%a9%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d9%85%d9%84%db%8c/feed/ 0 کشیک های نوروزی بانک ایران زمین اعلام شد+تصویر http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%da%a9%d8%b4%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%da%a9%d8%b4%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4/#respond Tue, 13 Mar 2018 07:24:39 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11240 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%da%a9%d8%b4%db%8c%da%a9-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b2%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%b4/feed/ 0 دود جزیره تبریز را برداشت + ‌عکس http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%e2%80%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%e2%80%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/#respond Tue, 13 Mar 2018 05:21:41 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11236 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%ac%d8%b2%db%8c%d8%b1%d9%87-%d8%aa%d8%a8%d8%b1%db%8c%d8%b2-%d8%b1%d8%a7-%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%e2%80%8c%d8%b9%da%a9%d8%b3/feed/ 0 نمایش عظمت ترک امروز در جهان / ‌یادگار جهنم جزیره و نقطه اتصال سرخ های دیار غیرت به آسیا http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac/#respond Tue, 13 Mar 2018 05:05:33 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11232 http://vafayeghalam.ir/1396/12/22/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b9%d8%b8%d9%85%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86-%e2%80%8c%db%8c%d8%a7%d8%af%da%af%d8%a7%d8%b1-%d8%ac/feed/ 0 پایان سلطه ژنرال در امارات ‌/ ‌آهن نصف جهان در گرما ذوب شد http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%87-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%87-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81/#respond Mon, 12 Mar 2018 21:03:50 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11275 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%84%d8%b7%d9%87-%da%98%d9%86%d8%b1%d8%a7%d9%84-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%85%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d8%aa-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%a2%d9%87%d9%86-%d9%86%d8%b5%d9%81/feed/ 0 جشن بی سور / ‌" ‌عین " ‌بازی رفت مساوی شد ؛ ‌بی تیام ناتمام http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%b9%db%8c%d9%86-%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%9b/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%b9%db%8c%d9%86-%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%9b/#respond Mon, 12 Mar 2018 20:27:37 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11269 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%ac%d8%b4%d9%86-%d8%a8%db%8c-%d8%b3%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c-%e2%80%8c%d8%b9%db%8c%d9%86-%e2%80%8c%d8%a8%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%b1%d9%81%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%88%db%8c-%d8%b4%d8%af-%d8%9b/feed/ 0 ذوب " وحده " بار دیگر در ‌اولویت های مهم ژنرال / ‌ذوب در راه فتح آسیا http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%e2%80%8c%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%98/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%e2%80%8c%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%98/#respond Mon, 12 Mar 2018 10:55:54 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11205 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b0%d9%88%d8%a8-%d9%88%d8%ad%d8%af%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%af%db%8c%da%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%e2%80%8c%d8%a7%d9%88%d9%84%d9%88%db%8c%d8%aa-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%87%d9%85-%da%98/feed/ 0 سال آبی امروز تحویل می شود / ‌شفر نور " ‌عین " ‌؛ ‌عیدی استقلال به ایران در چهارشنبه سوری سال http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%e2%80%8c%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c%d8%b9/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%e2%80%8c%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c%d8%b9/#respond Mon, 12 Mar 2018 10:45:38 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11206 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%a2%d8%a8%db%8c-%d8%a7%d9%85%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%aa%d8%ad%d9%88%db%8c%d9%84-%d9%85%db%8c-%d8%b4%d9%88%d8%af-%e2%80%8c%d8%b4%d9%81%d8%b1-%d9%86%d9%88%d8%b1-%e2%80%8c%d8%b9/feed/ 0 تکرار وصل / چهارشنبه سوری سرخ سال ؛ ‌زلزله وصل ‌به بام آسیا http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%9b-%e2%80%8c%d8%b2%d9%84%d8%b2/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%9b-%e2%80%8c%d8%b2%d9%84%d8%b2/#respond Mon, 12 Mar 2018 10:36:27 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11201 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%aa%da%a9%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88%d8%b5%d9%84-%da%86%d9%87%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d9%86%d8%a8%d9%87-%d8%b3%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%a7%d9%84-%d8%9b-%e2%80%8c%d8%b2%d9%84%d8%b2/feed/ 0 زیباکلام به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام محاکمه شد http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86/#respond Mon, 12 Mar 2018 08:19:39 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11180 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7%da%a9%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%aa%d9%87%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d8%a8%d9%84%db%8c%d8%ba%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%86/feed/ 0 علت سقوط هواپیما مشخص شد ؛ خلبان دنا را ندید ‌+ ‌سند http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af-%d8%9b-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af-%d8%9b-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/#respond Mon, 12 Mar 2018 08:03:15 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11176 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%b9%d9%84%d8%aa-%d8%b3%d9%82%d9%88%d8%b7-%d9%87%d9%88%d8%a7%d9%be%db%8c%d9%85%d8%a7-%d9%85%d8%b4%d8%ae%d8%b5-%d8%b4%d8%af-%d8%9b-%d8%ae%d9%84%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%86%d8%a7-%d8%b1%d8%a7/feed/ 0 فرزندان آخوندی در وزارت راه و شهرسازی جا پای پدر+ اسناد http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac/#respond Mon, 12 Mar 2018 07:52:26 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11156 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%81%d8%b1%d8%b2%d9%86%d8%af%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%ae%d9%88%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b1%d8%a7%d9%87-%d9%88-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%ac/feed/ 0 دارندگان پایانه های فروشگاهی بانک ایران زمین تسهیلات می گیرند http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1/#respond Mon, 12 Mar 2018 07:24:43 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11153 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87%db%8c-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a7%db%8c%d8%b1/feed/ 0 واپسین فرصت سرخ ; سرانجام کار ناتمام / ‌به روز رسانی‌ تراختور برای شخم جزیره ؛ ‌ارتش سرخ در کمین http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%88%d8%a7%d9%be%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%e2%80%8c%d8%a8/ http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%88%d8%a7%d9%be%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%e2%80%8c%d8%a8/#respond Mon, 12 Mar 2018 07:19:01 +0000 http://vafayeghalam.ir/?p=11149 http://vafayeghalam.ir/1396/12/21/%d9%88%d8%a7%d9%be%d8%b3%db%8c%d9%86-%d9%81%d8%b1%d8%b5%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%ae-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%ac%d8%a7%d9%85-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d9%86%d8%a7%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%85-%e2%80%8c%d8%a8/feed/ 0